Standardni informacioni list - UZMI NOVAC na rate

Naziv i sjedište društva

Mikrokreditno društvo ''FLEX CREDIT'' d.o.o., Vase Pelagića 4, Banja Luka

Kontakt telefon

051 30 30 30

WEB stranica

www.uzminovac.ba

Vrsta usluge

UZMI NOVAC NA RATE

Namjena kredita

Nenamjenski

Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja

Kredit se odobrava na iznose od 100-4.000 KM. Kredit se isplaćuje u domaćoj valuti. Korisnici kredita mogu biti sva punoljetna lica kao i penzioneri starosti do 85 godina, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Društvo stavlja na raspolaganje sredstva Korisniku kredita sa danom potpisivanja Ugovora o mikrokreditu i ista se mogu koristiti sa danom potpisivanja Ugovora.

Trajanje ugovora

Od 2 DO 16 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna. Nominalna kamata sa fiksnom kamatnom stopom podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora. Metoda koja se primjenjuje kod obračuna kamatne stope je proporcionalna metoda.

Visina ugovorene kamatne stope

150 % fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.

Grejs period

Za ovaj kreditni proizvod nije predviđena mogućnost grejs perioda.

Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora

Naknada za ekspresno odobravanje je naknada za brzo odobrenje kredita koju primjenjuje Društvo. Naknada se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita u rasponu od 6% do 15% fiksno u toku ugovorenog perioda. Iznos naknade zavisi od iznosa kredita i roka otplate kredita. Društvo korisniku kredita naplaćuje ovu naknadu raspoređenu u mjesečnim anuitetima.

Rok otplate (broj mjeseci)
Iznos naknade
2
6%
3
8%
4
10%
5
11%
6 - 14
12%
15
14%
16
15%

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (EKS) je ukupan iznos koji korisnik mora da plati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćenja u obračunu.

U izračun EKS je uključena kamata, naknada za ekspresno odobravanje i trošak mjenice.

Iznos i broj rata, periodi dospijeća

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u broju koji zavisi od vremena na koji se ugovor zaključuje. Prva rata dospijeva narednog mjeseca i to na datum koji odgovara datumu u kojem je sačinjen otplatni plan i tako redom do konačne isplate.

Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga

Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.

Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama

Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.

Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza po kreditu

Ukoliko Korisnik kredita ne bude izvršavao u roku obaveze iz ovog Ugovora, Davalac kredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospjele neizmirene obaveze gdje je od dospjeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi od 0,03% dnevno, koja je promjenljiva u skladu sa zakonskom regulativom. Društvo naplaćuje troškove slanja opomena za kašnjenje otplate kredita u iznosu od 5 KM, maksimalno 8 opomena. Prva opomena se naplaćuje sedmi dan kašnjenja u otplati kredita, svakih sedam dana. Opomene se šalju putem SMS poruke i pisama na kućnu adresu.

Posljedice propuštanja izmirenja obaveza

Davalac kredita zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora o kreditu ako Korisnik kredita dostavlja lažne ili nepotpune podatke i dokumente, koristi kredit suprotno ugovorenoj namjeni, ne dozvoljava monitoring tokom otplate kredita od strane zaposlenika Davaoca kredita, ne dostavlja informacije i dokumente o promjenama vezanim za dokumentaciju na osnovu koje je vršena identifikacija i ocjena kreditne sposobnosti prilikom odobravanja kredita kao i promjenama sjedišta, adrese, mjesta prebivališta, ne plati dva uzastopna anuiteta (u cjelosti ili djelomično), uđe u postupak stečaja ili likvidacije, postane preteći insolventan ili njegovi poslovni i transakcioni računi budu blokirani, ne obezbjedi zamjenu instrumenata obezbjeđenja na poziv Davaoca kredita, izloži Davoca kredita reputacionom riziku zloupotrebom korištenja proizvoda/usluga Davaoca kredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma, bude pravosnažno osuđen za krivično djelo prevare, korupcije, organizovanog kriminala, kao i ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zapljenu ili izvršenje bude donesen ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Korisnika kredita ili bilo koja sredstava koja su data na ime obezbjeđenja budu opterećena na drugi način.

Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o mikrokreditu, Društvo ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora o mikrokreditu od strane korisnika i aktivira instrumente obezbeđenja, kao i da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor o mikrokreditu. Na dan raskida Ugovora o mikrokreditu cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućom kamatama i ostalim potraživanjima. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o mikrokreditu, Društvo moze po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru o kreditu, realizovati svaki pojedinačno ili sve instrumente obezbjeđenja kredita koje je izdao Korisnik kredita. Davalac kredita je dužan uručiti Korisniku kredita opomenu u kojoj mu ostavlja rok od 15 dana za izmirenje dospjelih obaveza, a prije preuzimanja aktivnosti vezanih za raskid ugovora. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o mikrokreditu, Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o mikrokreditu, odnosno ukupnom dospijeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o kreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo. Korisnik kredita smatraće se obavještenim o raskidu ugovora danom slanja obavijesti preporučenom pošiljkom na njegovu poslednju poznatu poštansku adresu ili putem elektronske pošte. Ugovor o kreditu će se smatrati raskinutim (otkazanim) i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.

Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Kao instrument obezbjeđenja kredita se koristi vlastita mjenica klijenta za odobrene iznose kredita od 1500- 4000 KM. Prije aktiviranja instrumenta obezbjeđenja Društvo korisniku kredita upućuje opomene za kašnjenje kredita putem SMS poruke, telefonskih poziva, pismenih opomena, poziva na sastanak i posjeta. Ukoliko korisnik bude u kašnjenju obračunavaju se troškovi slanja opomena te svi ostali troškovi koji mogu nastati u procesu naplate (notarske ili advokatske usluge i slično u iznosu od stvarnih troškova postupka) plus zakonska zatezna kamata na sve obračunate obaveze, kao i naplata po osnovu instrumenata obezbjeđenja. Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, te nakon dospijeća kredita društvo može naplatu potraživanja povjeriti trećim stranama ovlaštenim za naplatu potraživanja i na kraju pokrenuti naplatu sudskim putem. Obaveze se izmiruju sljedećim redoslijedom: troškovi, kamate i na kraju glavnica. Sva eventualna kašnjenja biće evidentirana u Centralnom registru kredita Centralne Banke BiH što može otežati ili onemogućiti uzimanje finansijskih sredstava kod drugih institucija.

Odustajanje od ugovora

Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o mikrokreditu bez navođenja razloga za odustanak u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje kreditnih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstava. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Davaoca kredita u pisanoj formi pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustajanja od ugovora.

Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita uz saglasnost Davaoca kredita, ukoliko o toj namjeri obavijesti Davaoca kredita najmanje jedan (1) dan unaprijed putem pismenog zahtjeva. Korisnik kredita se u ovom slučaju obavezuje izvršiti prijevremenu otplatu kredita prema obračunu Davaoca kredita. Ovaj obračun uz ukupno dospjele obaveze uključuje preostalu nedospjelu glavnicu, kamatu za broj dana korištenja kredita u tekućem mjesecu, zavisne troškove (zatezne kamate, pokretanje sudskog postupka) i pripadajuću naknadu prema otplatnom planu, opciono naknadu za prijevremenu otplatu, a isključuje kamatu i naknadu za preostali period otplate kredita po otplatnom planu, osim naknade za ekspresno odobravanje kredita. Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita, pri čemu Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Društvo ima pravo da naplaćuje od korisnika kredita objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu u vezi sa prijevremenom otplatom kredita samo pod uslovom da je ugovorena fiksna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate u toku jedne godine veći od 5000 KM.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita se obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od 1% iznosa kredita ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine, odnosno 0,5 % iznosa kredita ako je taj period kraći od jedne godine.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.

Naknada za ekspresno odobravanje kredita je naknada za brzo odobravanje kredita i obračunava se na ukupan iznos odobrenog kredita, a kreće se u rasponu od 6% do 15% fiksno u toku ugovorenog perioda u zavisnosti od iznosa i roka otplate kredita. Naknada za ekspresno odobravanje kredita se smatra dospjelom u trenutku zaključivanja ugovora o kreditu, ali se radi lakšeg plaćanja od strane korisnika kredita raspoređuje po mjesečnim anuitetima. U slučaju prijevremene otplate kredita korisnik kredita je dužan da isplati cjelokupan preostali iznos naknade za ekspresno odobravanje kredita.

Pravo na dobijanje podataka

Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.

Pravo na besplatnu kopiju nacrta ugovora

Korisnik ima pravo da, bez naknade, prije zaključenja Ugovora o mikrokreditu dobije nacrt ugovora, radi razmatranja izvan prostorija Društva, pri čemu je obavezan da u roku od 3 dana usmeno ili pismeno obavijesti Društvo o zaključenju ugovora. U slučaju žalbi i prigovora klijent se može obratiti Društvu pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili Ombudsmanu za bankarski sistem, pri Agenciji za bankarstvo na adresu Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Vladike Platona 1/A, Banja Luka ili Agencija za bankarstvo Federacije BiH Zmaja od Bosne br. 47b, Sarajevo.

Trajanje ponude

Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu.

Ostale informacije

Ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja Društva. Uslovi iz Standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici www.uzminovac.ba.

Standardni informacioni list - UZMI NOVAC do plate

Naziv i sjedište društva

Mikrokreditno društvo ''FLEX CREDIT'' d.o.o., Vase Pelagića 4, Banja Luka

Kontakt telefon

051 30 30 30

WEB stranica

www.uzminovac.ba

Vrsta usluge

UZMI NOVAC DO PLATE

Namjena kredita

Nenamjenski

Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja

Kredit se odobrava na iznose od 100-1000 KM. Kredit se isplaćuje u domaćoj valuti. Korisnici kredita mogu biti sva punoljetna lica kao i penzioneri starosti do 85 godina, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Društvo stavlja na raspolaganje sredstva Korisniku kredita sa danom potpisivanja Ugovora.

o mikrokreditu i ista se mogu koristiti sa danom potpisivanja Ugovora.

Trajanje ugovora

Od 15 do 30 dana

Nominalna kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Nominalna kamata sa fiksnom kamatnom stopom podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora.

Metoda koja se primjenjuje kod obračuna kamatne stope je proporcionalna metoda.

Visina ugovorene kamatne stope

300 % fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.

Grejs period

Za ovaj kreditni proizvod nije predviđena mogućnost grejs perioda.

Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora

Naknada za ekspresno odobravanje je naknada za brzo odobrenje kredita koju primjenjuje Društvo. Naknada se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita i iznosi 7% fiksno u toku ugovorenog perioda. Društvo korisniku kredita naplaćuje ovu naknadu raspoređenu u mjesečnom anuitetu.

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa (EKS) je ukupan iznos koji korisnik mora da plati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćenja u obračunu.

U izračun EKS je uključena kamata i naknada za ekspresno odobravanje.

Iznos i broj rata, periodi dospijeća

Kredit se otplaćuje jednokratno po dospijeću definisanim Ugovorom o mikrokreditu u zavisnosti od broja ugovorenih dana.

Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga

Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.

Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama

Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.

Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza po kreditu

Ukoliko Korisnik kredita ne bude izvršavao u roku obaveze iz ovog Ugovora, Davalac kredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospjele neizmirene obaveze gdje je od dospjeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi od 0,03% dnevno, koja je promjenljiva u skladu sa zakonskom regulativom. Društvo naplaćuje troškove slanja opomena za kašnjenje otplate kredita u iznosu od 5 KM, maksimalno 8 opomena. Prva opomena se naplaćuje sedmi dan kašnjenja u otplati kredita, svakih sedam dana. Opomene se šalju putem SMS poruke i pisama na kućnu adresu.

Posljedice propuštanja izmirenja obaveza

Davalac kredita zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora o mikrokreditu ako Korisnik kredita dostavlja lažne ili nepotpune podatke i dokumente, koristi kredit suprotno ugovorenoj namjeni, ne dozvoljava monitoring tokom otplate kredita od strane zaposlenika Davaoca kredita, ne dostavlja informacije i dokumente o promjenama vezanim za dokumentaciju na osnovu koje je vršena identifikacija i ocjena kreditne sposobnosti prilikom odobravanja kredita kao i promjenama sjedišta, adrese, mjesta prebivališta, ne plati dva uzastopna anuiteta (u cjelosti ili djelomično), uđe u postupak stečaja ili likvidacije, postane preteći insolventan ili njegovi poslovni i transakcioni računi budu blokirani, ne obezbjedi zamjenu instrumenata obezbjeđenja na poziv Davaoca kredita, izloži Davoca kredita reputacionom riziku zloupotrebom korištenja proizvoda/usluga Davaoca kredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma, bude pravosnažno osuđen za krivično djelo prevare, korupcije, organizovanog kriminala, kao i ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zapljenu ili izvršenje bude donesen ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Korisnika kredita ili bilo koja sredstava koja su data na ime obezbjeđenja budu opterećena na drugi način.

Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o mikrokreditu, Društvo ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora o kreditu od strane korisnika i aktivira instrumente obezbeđenja, kao i da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor o mikrokreditu. Na dan raskida Ugovora o mikrokreditu cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućom kamatama i ostalim potraživanjima. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o mikrokreditu, Društvo moze po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru o mikrokreditu, realizovati svaki pojedinačno ili sve instrumente obezbjeđenja kredita koje je izdao Korisnik kredita. Davalac kredita je dužan uručiti Korisniku kredita opomenu u kojoj mu ostavlja rok od 15 dana za izmirenje dospjelih obaveza, a prije preuzimanja aktivnosti vezanih za raskid ugovora. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o kreditu, odnosno ukupnom dospijeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o mikrokreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo. Korisnik kredita smatraće se obavještenim o raskidu ugovora danom slanja obavijesti preporučenom pošiljkom na njegovu poslednju poznatu poštansku adresu ili putem elektronske pošte. Ugovor o mikrokreditu će se smatrati raskinutim (otkazanim) i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.

Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Proizvod nema instrumente obezbjeđenja.

Odustajanje od ugovora

Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o mikrokreditu bez navođenja razloga za odustanak u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje kreditnih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstava. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Davaoca kredita u pisanoj formi pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustajanja od ugovora.

Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita uz saglasnost Davaoca kredita, ukoliko o toj namjeri obavijesti Davaoca kredita najmanje jedan (1) dan unaprijed putem pismenog zahtjeva. Korisnik kredita se u ovom slučaju obavezuje izvršiti prijevremenu otplatu kredita prema obračunu Davaoca kredita. Ovaj obračun uz ukupno dospjele obaveze uključuje preostalu nedospjelu glavnicu, kamatu za broj dana korištenja kredita u tekućem mjesecu, zavisne troškove (zatezne kamate, pokretanje sudskog postupka) i pripadajuću naknadu prema otplatnom planu, opciono naknadu za prijevremenu otplatu, a isključuje kamatu i naknadu za preostali period otplate kredita po otplatnom planu, osim naknade za ekspresno odobravanje kredita. Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita, pri čemu Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Društvo ima pravo da naplaćuje od korisnika kredita objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu u vezi sa prijevremenom otplatom kredita samo pod uslovom da je ugovorena fiksna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate u toku jedne godine veći od 5000 KM.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita se obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od 1% iznosa kredita ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine, odnosno 0,5 % iznosa kredita ako je taj period kraći od jedne godine.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.

Naknada za ekspresno odobravanje kredita je naknada za brzo odobravanje kredita koja se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita, i iznosi 7% fiksno u toku ugovorenog perioda. Naknada za ekspresno odobravanje kredita se smatra dospjelom u trenutku zaključivanja ugovora o mikrokreditu, ali se radi lakšeg plaćanja od strane korisnika kredita raspoređuje po mjesečnim anuitetima. U slučaju prijevremene otplate kredita korisnik kredita je dužan da isplati cjelokupan preostali iznos naknade za ekspresno odobravanje kredita.

Pravo na dobijanje podataka

Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.

Pravo na besplatnu kopiju nacrta ugovora

Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.

Trajanje ponude

Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu.

Ostale informacije

Ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja Društva. Uslovi iz Standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici www.uzminovac.ba.